Materská škola Motýlik na Velehradskej ulici je štátne zariadenie so starostlivosťou o deti od 3 do 6 rokov. Má dve elokované pracoviská na Budovateľskej a Tekovskej ulici.

 

Pracujeme podľa štyroch projektov:

 

Projekt na podporu zdravia a projekt Zdravá škola

 

Projekty sú zamerané na rozvoj fyzickej aj psychickej zdatnosti, hrubej a jemnej motoriky, správneho stravovania a zdravého životného štýlu a otužovania. Projekt sa realizuje formou každodenných cvičení s deťmi, sezónnymi športovými aktivitami, ako sú: počas pobytu detí vonku (športovo rekreačné hry, hry s vodou, púšťanie šarkanov, šmýkanie, bobovanie, sánkovanie), športových dní so súťažami v ľahko atletických disciplínach a zábavných hrách, tanečno športových diskoték, športovo turistických vychádzok a školských výletov.

Rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky spočíva v rozvoji behu, chôdze, skoku, lezenia, hádzania, hry so športovým náčiním, hier v piesku.

Správne stravovanie a životný štýl podporujeme konzumáciou zdraviu prospešných potravín a nápojov ako sú surové ovocie a zelenina, celozrnné pečivo, cereálne tyčinky, jogurty, ryby, prevažne hydinové mäso, strukoviny, zeleninové prílohy a šaláty. Pravidelne zaraďujeme bezmäsité dni. Nezabúdame ani na deťmi obľúbené jedlá ako sú palacinky, buchty, dukátové buchtičky, lievance, ovocné ryžové nákypy.  Jedálny lístok je pestrý a vyvážený. Okrem toho dôsledne dodržiavame pitný režim. Deťom sú podávané ovocné čaje, sirupy a čistá pitná voda.

V rámci zdravého životného štýlu striedame záťažové pracovné aktivity s pravidelnými relaxáciami, telovýchovnými chvíľkami, oddychom na ležadlách s relaxačnou hudbou a počúvaním rozprávok. Dostatočným pobytom vonku a množstvom pohybových aktivít. Deti oboznamujeme s dôležitosťou konzumácia zdravých potravín, s nutnosťou dostatočného množstva pohybu a športu. So spôsobom zodpovednosti za utváranie a ochranu životného  prostredia.

V rámci otužovania sa snažíme, aby deti boli primerane oblečené. Počas popoludňajšieho oddychu sa riadne vetrá, deti sa oplachujú chladnou vodou. Za každého počasia chodia von, okrem prudkého dažďa, silného vetra a mrazu a nadpriemerných horúčav. V letnom období zaraďujeme hry s vodou v školskej záhrade. Deti denne cvičia pri otvorených oknách.

 

Kreslím, farbím, maľujem

 

V rámci ktorého rozvíjame detskú tvorivosť, fantáziu, grafomotoriku počas ktorej si deti uvoľňujú zápästie, čo vedie k ľahšiemu písaniu v škole. Oboznamujú sa s rôznymi druhmi farieb a grafického materiálu ako sú: prstové farby, temperové, vodové a akvarelové farby, ceruzky, farbičky, pastelky, rudky, uhly, kriedy a pod. a ich vlastnosťami a možnosťami spracovania. Deti pracujú aj s hlinou, plastelínou, cestom a moduritom. Spracúvajú prírodný materiál, z ktorého vytvárame výstavy detských prác, aby aj rodičia videli, čo ich dieťa dokáže. Prezentujeme aj výrobky zhotovené doma s rodičmi. Výstavy pravidelne vyhodnocujeme a najkrajšie práce oceňujeme. Výtvarné práce posielame do vyhlásených výtvarných súťaží, ako sú Vianočná hviezdička, Dúhový kolotoč, Svet očami detí.

 

 Ani deň bez rozprávky

 

V jeho zmysle sa deti zoznamujú so slovenskými ľudovými rozprávkami, autorskými rozprávkami, spoznávajú postavy z týchto rozprávok a ich vlastnosti. Rozprávky dramatizujú a výtvarne spracovávajú. Rozprávky čítajú nie len pani učiteľky, ale aj rozhlasový herec, rodičia, starí rodičia. Čítanie sa realizuje formou „čítania s porozumením“. Pozývame im na besedu spisovateľku detských kníh. Každý mesiac deti sledujú aspoň raz bábkové divadlo, alebo divadlo a svoje zážitky tak isto výtvarne spracúvajú. Deťom čítame pravidelne počas popoludňajšieho odpočinku. Staršie deti zhotovujú vlastné „knižky“. V zmysle tohto projektu si deti rozvíjajú aj počiatočnú počítačovú gramotnosť. Oboznámia sa nie len so základmi klávesnice, funkciami a možnosťami PC ale hrajú aj atraktívne edukačné hry v rámci výučbových softvérov.

 

Z týchto projektov sme vychádzali pri tvorbe školského vzdelávacieho programu „Otvor oči – vnímaj svet“, ktorý je povinným doplnkom Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Všetky činnosti našej MŠ sa uskutočňujú formou hrovej, zábavnej a objaviteľskej činnosti.