Materské školy: dobrovoľné alebo povinné?

21.01.2010 12:28

Izabela Holá, učiteľka MŠ na Velehradskej
ulici v Bratislave s 35-ročnou praxou a skúsenosťami.
„Istý čas som učila v Slovenskej národnostnej
škole a gymnáziu v Budapešti, navštevovali
ju deti od 2 a pol roka do 21 rokov. Jej
absolventi sa výborne uplatnili v praxi aj zásluhou
výučby štyroch jazykov. Pôsobila som
však aj v Novej Bani, kde bolo sociálne
prostredie detí ťažšie. Práve pri tomto
porovnaní mám dilemu, či za predškolskú
výchovu platiť alebo neplatiť. Globálne
určite neplatiť, ale umožniť, aby tí rodičia,
ktorí majú možnosť a záujem, mohli prispieť
finančne na rozvoj materských škôl. Inak
povedané, dôležitú úlohu tu zohráva predovšetkým
rodič. Ten, ktorý nemá záujem
o vzdelanie svojho dieťaťa, si na jeho aj
vlastnú škodu bude vždy hľadať únikové
cestičky. Ak by ale mala byť predškolská
výchova povinná, musela by sa zmeniť
ústava, kde by sa uzákonilo povinné vzdelávanie
detí od 5 rokov. Pri príprave na prácu
s deťmi sa v mnohom opieram o teórie psychológov
Piageta a Vygotského. Potvrdzuje
sa, že deti, ktoré chodili do materskej
školy pravidelne, mali lepšie schopnosti
a zručnosti a boli lepšie pripravené na školu.
Ak sa dieťa nenaštartuje v poznávaní sveta
práve v tomto veku, neskôr môže mať
vážne problémy. Väčšina detí však pochádza
z rodín, v ktorých sa dobre rozvíjajú
kognitívne schopnosti detí, teda schopnosť
nadobúdať samostatne nové poznatky.
Napríklad mám v triede chlapčeka, ktorý
má vysoké IQ a zaujíma sa, prečo vzniká
víchrica alebo aký je rozdiel medzi Antarktídou
a Arktídou. Tieto deti kladú zvýšené
nároky na samotné učiteľky a tie sa musia
neustále vzdelávať.

Prezentačné číslo, 8. – 9. týždeň Materské školy  3. strana

Späť